© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Въжени линии

News image

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ВЪЖЕНИ ЛИНИИ  Приета с ПМС№ 186от04.07.2014г   Обн.ДВ.бр.58от15Юли2014г.,изм.ДВ.бр.60от20Юли2018г.

Виж наредбата

Линии въжени и ски-влекове:

 1. Висящи товарни въжени линии.

 2. Ски-влекове.

Наредбата се прилага за: 

 1. пътнически висящи въжени линии;

 2. ски влекове; 

 3. наземни въжени железници(фуникуляри);

 4. товарни въжени линии

Регистриране на въжени линии:

Първото регистриране н авъжените линии се извършва по писмено заявлениена ползвателите им,подадено на хартиен носител или по електронен път,в което се посочват данни:

 1. идентифициращи ползвателя;

 2. замястото ,където е монтирана въжената линия;

 3. за производителя и за лицето ,което е монтирало въжената линия.

(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат:

1. за въжените линии по чл.2,т.1-3:

а) ревизионна книга;

б) техническата документация по чл. 42, ал.5 от Наредбата за съществените изискваниякъм въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазниустройства и под системи;

в) декларации за съответствие на предпазните устройства и под системите съгласноНаредбата за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на Съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми;

г) инструкцията на производителя за монтиране ,експлоатация, ремонт и поддържане навъжената линия;

д) протоколи от извършена проверка на заземителната и мълниезащитна таинсталация оторган  за контрол ,акредитиран от националния орган по акредитация или оторган поакредитация, пълноправенчлен на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимнопризнаване на схемите по акредитация за съответната област;

е) документ за магнитно-индукционен контрол без разрушаване на носещите,транспортните и теглещите въжета от орган за контрол, акредитиран от националния орган поакредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостраннотоспоразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област;

ж)копия от заверения проект по чл.80,ал.2;

з)копие от плана за евакуация и от правилата за експлоатация на въжената линия приизключителни условия по чл.61,ал.1;

2. за въжени линии по чл.2, т.1 и3, които се преместват от едно място над руго- ревизионна книга, документит епочл. 83, ал. 2, т. 1, букви"а","д","е","ж"и"з",документите почл.9 и документи от извършения контрол без разрушаване на елементите по чл.19,20и21;

3. за товарни въжени линии:

а)ревизионна книга;

б)техническа документация нап роизводителя;

в)инструкцията на производителя замонтиране ,експлоатация, ремонт и поддържане на въжената линия;

г)декларации за съответствие със съществените изисквания съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините – за вградените във въженаталиния машини.

Виж наредбата

След преглеждане на представените документи и ако не са допуснати нарушения на нормативните изисквания при изграждането на въжената линия, Органът за технически надзор при ТНС ООД регистрират линията и съобщават писмено на ползвателя датата за провеждане на първоначалния технически преглед предшестващ регистрацията на въжената линия.

Видове технически прегледи, които се осъществяват:

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните въжени линии:

 1. първоначален-след регистрирането им;

 2. периодичен-веднъжна12месеца;

 3. периодичен с изпитване-веднъжна4години;

 4. след преустройство;

 5. когато не са експлоатирани повече от една година;

 6. след ремонт или подмяна на носещи конструкции ,носещие лементи ,задвижващи механизми,въжета,подсистеми или предпазни устройства и при скъсяване на въжета; 

 7. след преместване на друго място;

 8. по искане на ползвателя;

 9. внезапни.

1) При първоначалния технически преглед по чл.91, ал.1, т.1 на въжените линии органите за технически надзор извършват: 

 1. проверка за наличието намаркировка за съответствие нап редпазните устройства- за въжените линии почл.2,т.1-3; 

 2. проверка за съответствието навъжената линия с документите ,представени при нейното регистриране пред органите за техническин адзор; 

 3. проверка за наличието на маркировка за съответствие на машините, вградени във въжените линиипо чл.2,т.4; 

 4. визуален преглед на въжената линия, включително на трасето и станциите; 

 5. функционалн апроверка на действието намеханизмите посредством включване на главното и на резервното задвижване на въжената линия;

 6.  проверка на действието и на стройката на предпазните устройства;

 7. проверкана състоянието на въжетата, техните заплетки и краища и на релсите- за въжените линии по чл.2,т.3; 

 8. проверка на воденето на транспортните въжета по трасето на въжената линията и в станциите;

 9. проверка на състоянието на опъващите устройства; 

 10. проверка на състоянието на хващачите, свързването им към теглещото или транспортното въже и връзката им с носачите или тегличите; 

 11. проверка на функционирането на всички спирачни системи с главното и с резервното задвижване при най-неблагоприятни условия; 

 12. проверка на състоянието на фундаментите ,скрепителните елементи и стълбовете; 

 13. проверка на изправността на превозните средства и  тегличите и тяхното безопасно преминаване през станциите; 

 14. проверка на изправността и функционирането на средствата за свръзка и сигналните устройства;

 15.  проверка на наличието и на състоянието на спасителните средства ,на правилното им използване от персонала и на местата за съхранението им  съгласно плана за евакуация и спасяване ;

 16.  проверка на състоянието на маршрутите за извеждане на пътниците при евакуация; 17.следните проверки, ако в инструкцията на производителя не е е записано друго: 

а)на ски влековете- проверка на работата на скивлека при максимална скорост и на не натоварен ски влек в продължение на 5часа; 

б)на  пътнически висящи въжени линии с фиксирани хващачи, пътнически висящи въжени линии с реверсивно движение и фуникуляри: 

аа)проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 20 часа с не натоварени превозни средства; 

бб)проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължениена  5 часа с максимално натоварени превозни средства; 

вв)проверка на работата на въжената линия с резервното задвижване най-малко за един работен цикъл; 

в)на пътнически висящи въжени линии с освобождаващи се по време на работа хващачи: аа)проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 50часа с не натоварени превозни средства; 

бб)проверка на работата на въжената линия при максимална скорост в продължение на 5 часа с максимално натоварени превозни средства;

 вв)проверка на работата н авъжената линия с резервното задвижване най-малко за един работен цикъл. 

2) При проверките по ал.1 се проверява и работата на спирачките, включително на системите за управление и контрол. 

Ред на осъществяване на техническият преглед

2) За извършване на техническите прегледи по ал.1, т.1 - 8 ползвателите на въжени линии са длъжни да отправят писмено заявление на хартиенн осител или по електронен път до органите за технически надзор, които са регистрирали въжените линии .Прегледите се извършват в три седмичен срок от получаване на заявлението. 

(3) Датите за извършване на техническите прегледи по ал.1, т.1 - 8 в срока по ал.2 се определят  от органите за технически надзор и сесъобщават най-малко 5  дни предварително на ползвателя на въжената линия. (

4) Техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 8 се извършват в присъствието на ползвателя на въжените линии и налицето по чл.32,т.6. 

5) След всеки технически преглед органът по чл. 79, т. 2 поставяв ърху въжената линия, близо до табелката на производителя стикер ,върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед ,датата на извършване на прегледа и годината ,през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва д абъдат ясни ,четливи и незаличими.