© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Съдове под налягане

News image

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., Обн.ДВ.бр.64от18 Юли2008г.,изм.ДВ.бр.5от19 Януари2010г.,изм. ДВ.бр.7от 21 Януари2011г.,изм.ДВ.бр.99от 16 Декември2011г.,изм.идоп.ДВ. бр.103от28 Декември2012г.,изм.ДВ.бр.24от12 Март2013г.,изм.идоп.ДВ. бр.49от13 Юни2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.88от24 Октомври2014г.,изм.ДВ. бр.60от20Юли2018г.

Виж наредбата

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
2.2.1.2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;
2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,сгъстени или разтворени под налягане газове.
2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас2 по ADR или RID.

Видове технически прегледи, които се осъществяват 

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на съоръженията под налягане:

 1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;

 2. периодични - най-малко веднъж на 4 години;

 3. периодични с изпитване на якост: - най-малко веднъж на 8 години;

 4. след преустройство;

 5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

 6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

 7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;

 8. внезапни.

За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 7 ползвателите на стационарните съоръжения под налягане са длъжни да отправят писмено заявление до органът за технически надзор при ТНС ООД. Прегледите се извършват във:

 1. двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6;

 2.  шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 7.
  Датите за извършване на техническите прегледи се определят от Органът за технически надзор при ТНС ООДи се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 към ТНС ООД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.