© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Асансьори

News image

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г Обн.ДВ.бр.33от11 Април2003г.,изм.ДВ.бр.15от15 Февруари2005г., изм.ДВ.бр.96от30 Ноември2005г.,изм.ДВ.бр.40от16 Май2006г.,изм.ДВ. бр.70от29 Август2006г.,изм.ДВ.бр.64от 18 Юли2008г.,изм.ДВ.бр.32от 28 Април2009г.,изм.ДВ.бр.18от 1 Март 2011г.,изм.идоп.ДВ.бр.103от 28 Декември2012г.,изм.идоп.ДВ.бр.27от 25 Март2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.88от 24Октомври2014г.,изм.ДВ.бр.60от20Юли2018г

Виж наредбата

Обхват

 1. асансьори, които обслужват постоянно сгради и конструкции и които са предназначени за превоз на:

а)хора; 

б) хора и товари;

в) само н атовари, при условие че превозващото устройство е лесно достъпно ,тоест в него лесно може да влезе човек ,и е оборудвано със средства за управление ,разположени вътре в превозващото устройство или в обсега на човека, намиращ се в него;.

Асансьори и подемници:

Асансьори в жилищни сгради.

Товарни асансьори.

Товарни платформени асансьори

Регистриране на асансьори.

Ползвателите на асансьори са длъжни преди пускането им в постоянна експлоатация да ги регистрират пред Органът за технически надзор при ТНС ООД.

Регистрирането на асансьори се извършва по писмено заявление на ползвателите им.
Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от Органът за технически надзор при ТНС ООД в срок 10 работни дни от получаването им.

Когато при проверката не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие, Органът за технически надзор при ТНС ООД регистрира асансьора.. Отказът за регистрация се мотивира от ръководителя на Органът за технически надзор при ТНС ООД писмено.

Видове технически прегледи, които се осъществяват

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните асансьори:

 1. първоначални - след регистрирането им;

 2. периодични - най-малко веднъж на 12 месеца;

 3.  след преустройство;

 4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;

 5. след замяна или ремонт на някои от следните елементи: повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта и хващачи;

 6. след аварии или злополуки;

 7. внезапни;

 8. по искане на ползвателя на асансьора.

Техническите прегледи на асансьорите : първоначални , след преустройство, след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца, след замяна или ремонт на някои от следните елементи: повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта и хващачи или по искане на ползвателя на асансьора се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от Органът за технически надзор при ТНС ООД, пред който асансьорите са регистрирани.

Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТНС ООД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство.

Лицето, което поддържа асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство, е длъжно да осигури правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите прегледи.

След всеки технически преглед органът по чл. 18, т. 2 поставя в кабината на асансьора стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

Ред на осъществяване на техническият преглед

След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, който е регистрирал съоръженията , прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.

При техническите прегледи се извършват:

1. проверка за съответствието на асансьора със следните документи :

 • технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства;

 • монтажни чертежи и изчисления на асансьора с необходимите разрези и проекции на шахтата и машинното помещение и с разположените в тях съставни части и апарати, схема на окачване на кабината и противотежестта, чертежи на безопасните разстояния в горната и долната част на шахтата, подходите и входовете на шахтата, машинното и ролковото помещение;

 • принципна електрическа и хидравлична схема с опис на елементите им и описание на действието им, включително на предпазните устройства;

 • монтажна електрическа схема на електрозахранването на машинното и ролковото помещение и шахтата с означение на защитното зануляване и посочване вида на проводниците;

 • инструкции за експлоатация и ремонт;

 • декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимите за асансьора наредби по чл. 7 ЗТИП.

2. проверка за наличието на маркировка за съответствие на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП;

3. външен оглед;

4. изпитвания съгласно БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви "d", "g" - "l" и "n", БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, букви "f" - "o", "q" - "v" и "у" и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, букви "d", "g" - "s" и "u";

(2) При техническите прегледи на електрическите асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

1. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви "d" и "h", т. 1, второ тире, се извършват със 110 % номинален товар в кабината;
2. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 1 и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "j" се извършват с кабина без товар;
3. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 2 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(3) При техническите прегледи на хидравличните асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:

1. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "t" и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "q" се извършват при налягане, съответстващо на 150 % от налягането при пълно натоварване;
2. БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "j" и БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "h", т. 1 и буква "j", т. 1 се извършват с кабина без товар;
3. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "h", т. 2 се извършват с кабина без товар, когато площта на кабината съответства на таблица 1.1 на стандарта, а когато площта на кабината е по-голяма от посочената в таблица 1.1 на стандарта - изпитванията се извършват с кабина, натоварена с номинален товар;
4. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 2 и буква "m", т. 1 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(4) При прегледите по чл. 24, ал. 1, т. 1 не се извършват изпитванията по ал. 1, т. 4, ако не са изминали повече от 12 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 20, ал. 3, т. 7 и ако при външния оглед не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 20, ал. 3.

След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор издават акт за първоначален технически преглед, който предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:

 1. вида на извършените проверки и изпитвания;

 2. заключение за годността на асансьора за безопасна експлоатация;

 3. срока за извършване на периодичен преглед.