© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Котли

News image
Съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., Обн. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.

Виж наредбата

 • Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW

  • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включителн

  • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително

 • Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW

  • Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

   Виж наредбата

  • С налягане до 0,05 МРа включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

 • Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW

  • Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

   Виж наредбата

Ползвателите на стационарни котли с мощност над 116,3 kW са длъжни след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред избран от тях органи за технически надзор.

Видове технически прегледи, които се осъществяват:

Органът за технически надзор при ТЕХНАД извършва следните технически прегледи на съоръженията под налягане:

1. Първоначални

След регистрирането на съоръженията

Заяви преглед

2. Периодични

Най-малко веднъж на 4 години

Заяви преглед

3. Периодични с изпитване на якост

4. След преустройство

5. Когато не са експлоатирани повече от 12 месеца

6. След подмяна или ремонт на елементи под налягане

7. По искане на ползвателя на съоръжението под налягане

8. Внезапни

9. След преместване на съоръженията

Ред на осъществяване на технически прегледи

След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТЕХНАД, прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.

Датите за извършване на периодичните технически прегледи се определят от Ръководителят на Органът за технически надзор при ТЕХНАД и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТЕХНАД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа котела с или е извършило неговия ремонт или преустройство.

След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 ТЕХНАД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.

News image