© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

Газови съоръжения и инсталации

News image

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., Обн. ДВ. бр.82 от 21 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 26 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 18 Април 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Виж наредбата

Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ са:

 1. газопроводите, 

 2. газовите инсталации,

 3. горивните уредби, 

 4. газовите уреди,

 5. бутилковите инсталации и газовите инсталации към газоснабдителните станции,

 6. пунктовете за пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове,

 7. наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации".

Регистриране на газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ

Ползвателите на газови съоръжения и инсталации, които подлежат на технически надзор от ТЕХНАД, са длъжни в 7-дневен срок след монтирането им да ги регистрират пред избран от тях орган.

Регистрирането се извършва по писмено заявление на ползвателя, придружено с данни за адреса и мястото, където са монтирани газовите съоръжения и инсталации, и данни, идентифициращи техния ползвател, производител и/или лицето, което ги е монтирало, и:

 1.  за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталация или газови уреди, за които има наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и два екземпляра от придружаващата документация, и декларация за съответствие;

 2. за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби или бутилкови инсталации, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и следните документи в два екземпляра:

а) заверен проект по чл. 186 и/или документация по чл. 187;

б) удостоверения за качество на използваните материали;

в) протоколи за проведените изпитвания, за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за почистване на газопровода чрез продухване;


Видове технически прегледи, които се осъществяват 


Органът за технически надзор при ТЕХНАД извършва следните технически прегледи с изпитване на газовите уреди, газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби и бутилковите инсталации:

 1. първоначални - след регистрирането им;

 2. на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди и бутилковите инсталации - най-малко веднъж на 1 година;

 3. периодични - най-малко веднъж на 8 години, 

 4. след преустройство;

 5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

 6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

 7. по искане на ползвателя.

При техническите прегледи по ал. 1 органите за технически надзор извършват:

 1. проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите по чл. 191, ал. 3 или 4 или чл. 192;

 2. вътрешен и/или външен оглед;

 3. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП - при първоначалния технически преглед;

 4. функционални проверки и изпитвания съгласно глава втора, раздел ХII и документите на производителя.

При прегледите по ал. 1, т. 1 на газовите съоръжения и инсталации, с изключение на газовите уреди, не се извършват изпитванията по ал. 2, т. 4, ако:

 1. крайният контрол при оценяването на съответствието със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП е извършен след монтиране на съоръжението на обекта и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

 2. при вътрешния или външния оглед по ал. 2, т. 2 не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 191, ал. 3 или 4.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършваа външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации и бутилковите инсталации без спиране на експлоатацията им.
За извършване на първоначалните технически прегледи на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и газовите уреди техните ползватели са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са ги регистрирали.В срок 10 дни след получаване на писменото заявление органите за технически надзор извършват първоначалния технически преглед.

За извършване на техническия преглед ползвателят осигурява спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на газовото съоръжение и инсталация.

Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя.

След всеки технически преглед, ТЕХНАД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на ТЕХНАД, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът е здраво закрепен, а обозначенията върху него са ясни, четливи и незаличими.