© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

По закона на ЗБУТ и задължителни периодични инструктажи

 • Квалификационна група по електробезопасност

 • Oбучения по безопасност и здраве при работа /БЗР/

  • Длъжностно лице по здраве и безопасност

  • Координатор по здраве и безопасност

 • Първоначален и ежегоден инструктаж за обслужващ и поддържащ персонал на СПО

  • Обучения при работа със съоръжения под налягане

   Съгласно изискванията на чл.187, ал.1, т.4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор съоръжения под налягане.

   (ДВ. Бр. 64 от 18.07.2008 г.)

  Виж наредба

  • Обучения при работа с повдигателни съоръжения (телфери, кранове, автовишки)

   Съгласно изискванията на чл. 33 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.

   (ДВ. Бр. 73 от 17.09.2010 г.)

   Виж наредба

  • Обучения при работа с газови уреди и съоръжения за природен газ

   Съгласно изискванията на чл.247 ал.2 т.4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

   (ДВ. Бр. 67 от 02.08.2004 г.)

   Виж наредба

  • Обучения при работа с газови уреди и съоръжения за втечнени въглеводородни газове

   Съгласно изискванията на чл. 136, т.8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.

   (ДВ. Бр. 82 от 21.09.2004 г.)

   Виж наредба

  • Обучения при работа със строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори

   Съгласно изискванията на НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори

   (ДВ. Бр. 33 от 11.04.2003 г.)

   Виж наредба

  • Обслужващ персонал при работа с електрокари и мотокари

   Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари

   (ДВ. Бр. 112 от 23.12.2004 г.)

   Виж наредба

Необходими документи

Копие от дипломата за завършено образование

Копие от лична карта

Информация за длъжност и юридическа идентификация на фирмата заявител

Издавани документи за успешно преминат курс

Удостоверение

за успешно преминато обучение

Подай заявление за обучение

Ако курсът е по заявка на работодател

Tук се попълват данни на фимата, ако тя заплаща вашето обучение

Задайте Вашите предварителни въпроси

Тук напишете въпросите, на които да отговорим след като получим заявката Ви