© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ЦПО към ТЕХНАД организира курс по ЗБУТ

ЦПО към „ТЕХНАД” ООД организира еднодневен курс за
„Длъжностно лице по здраве и безопасност”,
на 20.05.2011 от 10 часа в малката конферентна зала на хотел Железник, град Стара Загора
съгласно:
-НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите,
свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове. В чл.3 са посочени
изискванията към тези лица, чието наличие се доказва при първоначално вписване в
Регистъра и се потвърждава ежегодно.
-Чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, длъжностните лица по ЗБУТ
обучението се провежда „не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-
малка от 6 учебни часа”
-Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СМР.
-Наредба №3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
-Утвърдена учебна програма за Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение
и се доказва с Удостоверение за завършен курс.

 

За повече информация - изтеглете покана и програма

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече