© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Нова Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

Правителството на Република България отмени сега действащата и прие нова НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ в сила от 18.10.2010 г.

 

За улеснение на нашите клиенти и партньори ние в Технад правим анализ на моментното положение.

 

С новия нормативен акт се разширява обхвата на съоръженията с повишена опасност за които се прилага НБЕТНПС - добавят се подемниците за хора и товари и окачените кошове за повдигане на хора.

 

В новата НБЕТНПС са детайлизирани изискванията за безопасни разстояния при разполагане и монтиране на съоръженията, прецизирани са организационните и техническите мерки, осигуряващи безопасна експлоатация, както и правилата при ремонт, поддържане и преустройване на съоръженията.

 

В преходните и заключителни разпоредби са определени срокове за ползватели и лицензирани лица за изпълнение на изискванията на НБЕТНПС.

 

§ 1. Отменят се:

1. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 25 от 2009 г.).

2. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 32 и 45 от 2009 г.).

§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3а се създават ал. 5 и 6:

(5) Едноличните търговци, неограничено отговорните съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества могат да изпълняват функции по ал. 1, т. 2, без да е необходим сключен трудов договор за това.

(6) Едноличните търговци, управляващите неограничено отговорни съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества не могат да изпълняват функциите по ал. 1, т. 1 и 3.“ 2.

В чл. 4а, ал. 1: а) в т. 6 думите „т. 2.6.5 и 2.6.6“ се заменят с „т. 2.6.6, 2.6.8 и 2.6.9“;

б) създава се т. 9:

„9. тежести с предварително определена маса за извършване на изпитвания и измервателни уреди за геометрични размери – за осъществяване на технически надзор на окачени кошове за повдигане на хора.“

3. В чл. 7 се създава т. 10:

„10. документи, удостоверяващи професионалния стаж или опит в случаите по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП и/или по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3.“

4. В приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „г“, чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 1.6 се изменя така:

„1.6. Повдигателни съоръжения:

1.6.1. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.6.2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари с изключение на тези по т. 2.6.8.“;

б) точка 2.2.1.2 се отменя;

в) в т. 2.6.3 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са монтирани на товароподемни кранове“;

г) точка 2.6.4 се изменя така:

„2.6.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.“;

д) точка 2.6.5 се отменя;

е) точка 2.6.6 се изменя така:

„2.6.6. Товарозахващащи приспособления.“;

ж) създават се т. 2.6.8 и 2.6.9:

„2.6.8. Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.

2.6.9. Окачени кошове за повдигане на хора.“;

з) точка 2.7 се изменя така: „2.7. Асансьори:“;

и) точка 2.7.2 се изменя така: „2.7.2. Малки товарни асансьори.“;

к) точки 2.7.3 и 2.7.4 се отменят. 5.

 

В приложение № 4 към § 1г се правят следните изменения и допълнения:

а) на ред „Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.“, колона втора след думите „т. 2.6.6“ се добавя „и 2.6.9“;

б) на ред „Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа включително“, колона втора след думите „т. 2.7.1“ се добавя „и 2.6.8“;

в) ред „Асансьори товарни платформени“ се заличава;

г) на ред „Подемници строителни товаро-пътнически“, колона втора думите „т. 2.7.4“ се заменят с „т. 2.6.8“.

 

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

Прочети още

Технад остава онлайн.

Уважаеми клиенти и партньори , Ние от ТЕХНАД се отнасяме отговорно към обявената извънредна ситуация в страната и от днес 16.03.2020 г. ще приемаме В...

Прочети повече

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации.

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печк...

Прочети повече