© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Нова Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.

Правителството на Република България отмени сега действащата и прие нова НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ в сила от 18.10.2010 г.

 

За улеснение на нашите клиенти и партньори ние в Технад правим анализ на моментното положение.

 

С новия нормативен акт се разширява обхвата на съоръженията с повишена опасност за които се прилага НБЕТНПС - добавят се подемниците за хора и товари и окачените кошове за повдигане на хора.

 

В новата НБЕТНПС са детайлизирани изискванията за безопасни разстояния при разполагане и монтиране на съоръженията, прецизирани са организационните и техническите мерки, осигуряващи безопасна експлоатация, както и правилата при ремонт, поддържане и преустройване на съоръженията.

 

В преходните и заключителни разпоредби са определени срокове за ползватели и лицензирани лица за изпълнение на изискванията на НБЕТНПС.

 

§ 1. Отменят се:

1. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 25 от 2009 г.).

2. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 от 2006 г. и бр. 32 и 45 от 2009 г.).

§ 2. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 32 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3а се създават ал. 5 и 6:

(5) Едноличните търговци, неограничено отговорните съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества могат да изпълняват функции по ал. 1, т. 2, без да е необходим сключен трудов договор за това.

(6) Едноличните търговци, управляващите неограничено отговорни съдружници в събирателно или командитно дружество и управителите на търговски дружества не могат да изпълняват функциите по ал. 1, т. 1 и 3.“ 2.

В чл. 4а, ал. 1: а) в т. 6 думите „т. 2.6.5 и 2.6.6“ се заменят с „т. 2.6.6, 2.6.8 и 2.6.9“;

б) създава се т. 9:

„9. тежести с предварително определена маса за извършване на изпитвания и измервателни уреди за геометрични размери – за осъществяване на технически надзор на окачени кошове за повдигане на хора.“

3. В чл. 7 се създава т. 10:

„10. документи, удостоверяващи професионалния стаж или опит в случаите по чл. 34а, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 1 от ЗТИП и/или по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3.“

4. В приложение № 1 към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви „а“ – „г“, чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 1.6 се изменя така:

„1.6. Повдигателни съоръжения:

1.6.1. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.6.2. Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари с изключение на тези по т. 2.6.8.“;

б) точка 2.2.1.2 се отменя;

в) в т. 2.6.3 накрая се поставя запетая и се добавя „които не са монтирани на товароподемни кранове“;

г) точка 2.6.4 се изменя така:

„2.6.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.“;

д) точка 2.6.5 се отменя;

е) точка 2.6.6 се изменя така:

„2.6.6. Товарозахващащи приспособления.“;

ж) създават се т. 2.6.8 и 2.6.9:

„2.6.8. Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.

2.6.9. Окачени кошове за повдигане на хора.“;

з) точка 2.7 се изменя така: „2.7. Асансьори:“;

и) точка 2.7.2 се изменя така: „2.7.2. Малки товарни асансьори.“;

к) точки 2.7.3 и 2.7.4 се отменят. 5.

 

В приложение № 4 към § 1г се правят следните изменения и допълнения:

а) на ред „Приспособления сменяеми товарозахващащи, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.“, колона втора след думите „т. 2.6.6“ се добавя „и 2.6.9“;

б) на ред „Асансьори в жилищни сгради до 7 етажа включително“, колона втора след думите „т. 2.7.1“ се добавя „и 2.6.8“;

в) ред „Асансьори товарни платформени“ се заличава;

г) на ред „Подемници строителни товаро-пътнически“, колона втора думите „т. 2.7.4“ се заменят с „т. 2.6.8“.

 

§ 3. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече