© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации

ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови котлони, газови печки, газовите инсталации и бутилковите инсталации без спиране на експлоатацията им.
 

 

ТЕХНАД издава ревизионни книги и регистрира газовите уреди и инсталации.

 

За извършване на първоначалните технически прегледи на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и газовите уреди техните ползватели са длъжни да отправят писмено заявление до ТЕХНАД.Първоначалния технически преглед се извършва в срок 10 дни след получаване на писменото заявление  и коплект задължителни документи.

 

Регистрирането се извършва по писмено заявление на ползвателя, придружено с данни за адреса и мястото, където са монтирани газовите съоръжения и инсталации, и данни, идентифициращи техния ползвател, производител и/или лицето, което ги е монтирало, и:

1. за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталация или газови уреди, за които има наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и два екземпляра от придружаващата документация, и декларация за съответствие;

2. за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби или бутилкови инсталации, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и следните документи в два екземпляра:
а) заверен проект по чл. 186 и/или документация по чл. 187;
б) удостоверения за качество на използваните материали;
в) протоколи за проведените изпитвания, за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за почистване на газопровода чрез продухване;

 
За извършване на техническия преглед ползвателят осигурява спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на газовото съоръжение и инсталация.

Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя.

След всеки технически преглед, ТЕХНАД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на ТЕХНАД, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.

Прочети още

8 стъпки, по които действаме, когато се подготвяме за прегледа

Днес ще ви запознаем набързо със стъпките, които предприемаме, когато имаме заявка за технически преглед на дадено съоръжение. Искаме да ви уверим, че към всеки от вас подхождаме индивидуално и с много внимание към детайла. 1.   Изпращаме мейл до клиента от системата ни за инспектори 2.   Изготвяме логистика – предвиждаме необходимото време и приблизителен час за посещение 3.   Подготвяме необходимите технически средства за техническия надзор – проверка, батерии, окомплектовка по списък 4.   Уведомяваме всеки клиент по телефон за точен ден и час за проверката 5.   Уточняваме начин за плащане – в брой или по банков път и изготвяме съответните фактури. Ако са по мейл – изпращаме ги преди проверката 6.   Определяме инспекторите за проверка 7.   Извършване на проверките 8.   Въвеждане на всеки преглед и резултата от него в системата ни за инспектори

Прочети повече

Абонамент или договор за извършена услуга от Технад?

ТЕХНАД като трета независима страна извършва проверка за съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност на клиенти, съобразено със стандарта БДС EN ISO 17020. С всеки клиент имаме сключен договор, който определя задълженията ни: 1.1.  Технически надзор на определен период от време – не получаваме абонамент. Заплаща ни се след извършване на технически надзор; 1.2. Периодични инструктажи и обучения за безопасна експлоатация;

Прочети повече