© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Вашите съдове под налягане са в най-добрите ръце

Концепцията за оборудване под налягане обхваща както инсталации с оборудване под налягане като цяло, така и самото оборудване под налягане, като се разбират, като такива контейнери, тръби, предпазни принадлежности и принадлежности под налягане, подложени на максимално допустимо налягане, по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане.

В Технад гарантираме пълна ефективност и безопасност при извършване на поддръжка на инсталации, оборудване под налягане, аксесоари за безопасност и контролни устройства.

Доверете поддръжката на всичките си инсталации и оборудване под налягане в нашите експертни ръце. Вашето съоръжения под налягане винаги ще бъдат в крак с разпоредбите, в перфектно състояние с най-доброто си представяне.

Техническият надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., Обн.ДВ.бр.64от18 Юли2008г.,изм.ДВ.бр.5от19 Януари2010г.,изм. ДВ.бр.7от 21 Януари2011г.,изм.ДВ.бр.99от 16 Декември2011г.,изм.идоп.ДВ. бр.103от28 Декември2012г.,изм.ДВ.бр.24от12 Март2013г.,изм.идоп.ДВ. бр.49от13 Юни2014г.,изм.идоп.ДВ.бр.88от24 Октомври2014г.,изм.ДВ. бр.60от20Юли2018г.

Ние решаваме технически проблеми, като предоставяме ефективност, добри експерти, икономически и жизнеспособни алтернативи и сигурност. Нашето предлагане на услуги, времето за изпълнение и контрола върху работите, направиха поддръжката поверена на Технад ООД.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече