© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Кой извършва технически надзор на асансьорите?

Извършването на технически надзор на асансьори и грижата за правилната експлоатация на асансьорите е много важно не само за спазване на разпоредбите, (които  са задължителни), и избягване на санкции, но и за осигуряването на безопасността на хората, които пътуват с асансьор и предотвратяване на всички неудобства, които биха могли да бъдат причинени от неизправността им.

Първоначалните или периодични техническите прегледи на асансьори се извършват по писмено искане на техните ползватели до органа за технически надзор, пред който асансьорът е регистриран. Таксите за извършване на технически прегледи на асансьори, монтирани в жилищни сгради се определят от лицето, получило Лицензия от Председателя на ДАМТН, като таксата за техническия преглед се заплаща от ползвателя.

ТЕХНАД притежава Лицензия №630/15.06.2010 г. , съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и предлага технически надзор /прегледи/ на асансьори.

В нашата компания сме специалисти в проверката на съоръженията с повишена опасност, като проверката на асансьори подобрява качеството на живот на хората, пести енергия, улеснява мобилността, прави сградата по-безопасна, ускорява трафика за жителите на общността, позволява повече автономия.

Така ние от ТЕХНАД смело можем да заявим, че така предаваме повече стойност на човешкия живот.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече