© 2021 Технически надзор и сертификация ООД

News image

Проверка!

На 08.09.2010 беше извършена изненадваща проверка на "Технически надзор и сертификация" ООД за съответствието с изискванията на НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА. Проверката беше извършена по заповед на Председателя на Държавната Агенция за Метрология и Технически Надзор и се проведе под ръководството на Началника на Регионален отдел „ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” – ПЛОВДИВ - инж.Димитър Вълканов.

Високо квалифицираните експерти от ДАМТН провериха и удостовериха безспорното съответствие на "Технически надзор и сертификация" ООД с всички изисквания на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ И ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА СЪОРЪЖЕНИЯТА , включително и по чл. 4а. (1) за минимално необходимите материално-техническия условия и средства по чл. 34а, ал. 2, т. 4 и ал. 3, т. 2 ЗТИП, които трябва да притежават лицата извършващи технически надзор с минимални забелжки, а именно:

- липса на вана за утайки за осъществяване на техническия надзор на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ;

- неправилно оформен договор на служител на "ТНС"ООД.

 

Установените забележки са вече отстранени.

 

Мениджърът на "Технически надзор и сертификация" ООД инж.Илия Йоргачков благодари на служителите на Държавната Агенция за Метрологичен и Технически надзор за отлично свършената работа.

Прочети още

Всичко, което трябва да знаете за техническите прегледи на повдигателни съоръжения

Техническите прегледи на повдигателни съоражения са от изключителна важност, тъй като става дума за съоръжения с повишена опасност. След всеки технически надзор на повдигателни съоръжения се потвърждава тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. В зависмост от съораженията прегледите трябва да се случват на всеки 1 или 2 години. При по-новите съоражения (до 10 години от пускане в експлоатация) се проверяват до 2 години, а при по-стари съоражения (над 10 години от датата на производство) се проверяват до 1 година от последния преглед. Техническият преглед на повдигателни съоражения се състои от: • проверка за наличието на CE маркировка; • проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с необходимата документация; • проверка за спазване изискванията на Наредбата за технически надзор и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения; • външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система; • статично изпитване; • динамично изпитване; Спрямо видовете повдигателни съоръжения, периодичният преглед може да продължи между 30 и 120 минути.

Прочети повече

Защо са нужни прегледите на котли?

Техническият надзор, при който се извършват периодични прегледи на парни, водогрейни и газови котли, са необходими, за да се потвърди тяхното съответствие с изискванията за безопасна експлоатация и да се гарантира здравето и живота на техните собственици и ползватели. Видовете прегледи, които се извършват на котли са следните: 1.      Първоначални – след монтиране и преди пускане в експлоатация 2.      Периодични – веднъж на 4 години 3.      Периодични с изпитване на якост – веднъж на 8 години 4.      Газовите котли за отопление се проверяват най-малко веднъж на 1 година За извършавнето на периодичните прегледи на водогреен или парен котел са необходими около 60 минути. Тези технически прегледи имат за цел да проверят съответствието на съоръженията под налягане със необходимите документи и да установят изправността им.

Прочети повече