Въжени линии

Въжена линияЛинии въжени и ски-влекове:
1.  Висящи товарни въжени линии.
2.  Ски-влекове.

Заявка за регистрация
Заявка за технически преглед

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии издадена от председателя на Държавния комитет за стандартизация, обн., ДВ, бр. 40 от 22.05.1979 г. и бр. 41 от 25.05.1979 г., в сила от 25.06.1979 г., попр., бр. 55 от 13.07.1979 г., изм. и доп., бр. 86 от 3.11.1989 г.

1.    пътнически висящи едновъжени линии с неподвижно захванати към транспортното въже преводни средства (ПВЕЛ);
2.    пътнически висящи едновъжени линии с изключващи се от транспортното въже превозни средства (ПВЕЛИ);
3.    пътнически висящи двувъжени линии (ПВДЛ);
4.    стационарни ски-влекове (ССВ);
5.    товарни висящи двувъжени линии (ТВДЛ)
наричани по-нататък за краткост "въжени линии"


Регистриране на въжени линии:


Регистрирането се извършва след окончателно завършване на монтажа въз основа на писмено искане на ползвателя, придружено със следните документи в два екземпляра:
1. паспорт;
2. копие от разрешението за внос (когато линията е доставена чрез внос);
3. ситуационна схема, определяща месторазположението на въжената линия;
4. ситуационна снимка в мащаб, не по-малък от 1:1000 (за ТВДЛ 1:2000), по оста на въжената линия с широчина, не по-малка от 20 м (за ССВ - 15 м), на която са нанесени намиращите се в непосредствена близост до нея или пресичащи я далекопроводи, телефонни линии, силнотокови и слаботокови инсталации, пътища, жп линии и други съществуващи съоръжения;
5. надлъжен профил на въжената линия в мащаб, не по-малък от 1:1000 (за ТВДЛ - не по-малък от 1:2000), разработен въз основа на геодезично заснет надлъжен профил на терена;
6. инструкции за монтаж на машините и съоръженията;
7. инструкция за експлоатация, ремонт и изпитване на въжената линия;
8. акт от организацията, която е монтирала въжената линия за съответствието на строително-монтажните работи, включително и заваръчните съединения, с изискванията на инструкцията за монтаж, монтажните чертежи и тази наредба;
9. акт от организацията, монтирала въжената линия, с който се удостоверява, че мерките за електрозащитата и резултатите от измерването на съпротивлението на електроизолацията съответствуват на изискванията на действуващите норми.

След преглеждане на представените документи и ако не са допуснати нарушения на нормативните изисквания при изграждането на въжената линия, Органът за технически надзор при ТНС ООД регистрират линията и съобщават писмено на ползвателя датата за провеждане на първоначалния технически преглед предшестващ регистрацията на въжената линия.Видове технически прегледи, които се осъществяват:
 

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните въжени линии:

1.    първоначални - след регистрирането им;

На новоизградените въжени линии преди пускането им в експлоатация се извършва първоначален технически преглед, за да се провери дали линията и нейните съоръжения и инсталации са монтирани правилно и общото й състояние отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии издадена от председателя на Държавния комитет за стандартизация, обн., ДВ, бр. 40 от 22.05.1979 г. и бр. 41 от 25.05.1979 г., в сила от 25.06.1979 г., попр., бр. 55 от 13.07.1979 г., изм. и доп., бр. 86 от 3.11.1989 г..

На първоначален технически преглед се подлагат и въведени в експлоатация въжени линии след:
1. основен ремонт;
2. значително преустройство - монтиране на мотори и редуктори с технически параметри, различни от първоначалния проект, изменение на електрическата схема и др.;
3. спиране от действие за срок, по-голям от 6 месеца (за ССВ - 12 месеца);
4. възстановяване след значителна авария;
5. обоснована преценка на органите за технически надзор.

При установяване на несъответствия на въжените линии с изискванията на НАРЕДБА № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии издадена от председателя на Държавния комитет за стандартизация, обн., ДВ, бр. 40 от 22.05.1979 г. и бр. 41 от 25.05.1979 г., в сила от 25.06.1979 г., попр., бр. 55 от 13.07.1979 г., изм. и доп., бр. 86 от 3.11.1989 г. или неизправности, които нарушават техническата й безопасност и безопасната и безаварийната й експлоатация на ползвателя се връчва писмен мотивиран отказ за регистрация, в който се вписват установените несъответствия и неизправности.

При промени в основните данни и характеристики на въжените линии, намиращи се в експлоатация, ползвателя, представя незабавно новите данни на органите за контрол, регистрирали линията, за нанасяне на промените в пожизненото дело.

2. периодични технически прегледи:

На въжени линии, които се намират в експлоатация, се извършват периодични прегледи от персонала на линията и от Органът за технически надзор при ТНС ООД.
За извършване на техническите прегледи ползвателите на повдигателни съоръжения са длъжни да отправят писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, които са регистрирали съоръженията. Прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
Датите за извършване на техническите прегледи се определят от Органът за технически надзор при ТНС ООД  и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя на въжените линии или на определеното от ползвателя едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред Органът за технически надзор при ТНС ООД.

За установяване изпълнението на тези изисквания се извършват следните проверки и изпитвания:
1. проверка на задвижването, редуктора, спирачките, спирачните пътища и опъвателните устройства;
2. проверка на състоянието на линейните съоръжения и геодезичните измервания на отклоненията на котите на въжето;
3. проверка на състоянието на муфите на заплетките;
4. проверка на осигурителните устройства;
5. проверка на електрообзавеждането;
6. проверка на средствата за сигнализация и свръзка;
7. заснемане на магнитноиндуктивна дефектограма на транспортното, теглещото и носещото въже;
8. наличието и изправността на спасителни средства;
9. работа на въжените линии без превозни средства;
10. работа на пътническите въжени линии с главното и с резервното задвижване с превозните средства, от които половината последователно разположени са натоварени с действителния (номиналния) полезен товар, като натоварените превозни средства да започват от заплетката;
11. работа на въжените линии в продължение на 36 часа с натоварени с номинален полезен товар превозни средства;
12. работа на ПВЕЛ, ПВЕЛИ и ПВДЛ с всички натоварени превозни средства с 1,1 от номиналния товар в продължение на два часа;
13. измерване на нивото на шума в машинното помещение и на пулта за управление;
14. проверка за безопасното и удобно качване и слизане на пътниците (товарене и разтоварване на материалите) от превозните средства и безопасно придвижване в района на станцията;
15. проверка за безопасността, хигиенните и ергономичните условия на труда на обслужващия персонал При изпитванията, включени в т. 10 на ал. 1, ПВЕЛ, ПВЕЛИ и ПВДЛ да работят с главното задвижване в продължение на 35 часа, а с резервното - в продължение на 1 час, като се измерва скоростта на линията и се правят задължително следните проби:
     1. пускане на въжените линии при натоварване "пълно нагоре":
     а) с главно задвижване;
     б) с резервно задвижване;
     2. спиране на въжените линии при натоварване "пълно надолу" и "пълно нагоре" и сравняване на действителните спирачни пътища с посочените в проекта:
     а) с работната спирачка:
     б) с аварийната спирачка;
     в) с работната и аварийната спирачка едновременно.
 като:
          1. не се изискат геодезични измервания на отклоненията на котите на въжетата;
          2. не се извършват изпитванията, предвидени в ал. 1, т. 9 и 11;
          3. изпитванията и проверките, предвидени в ал. 1, т. 10 и ал. 2 се извършват, без да се спазва предвидената в ал. 2 продължителност на работа с главното и резервното задвижване.

Резултатите от прегледа се вписват в ревизионната книга. При установяване на неизправности, които не позволяват безопасна експлоатация на въжената линия, лицето, Органът за технически надзор при ТНС ООД спира експлоатацията й с мотивирано предписание.
Въжена линия, на която е спряна експлоатацията от Органът за технически надзор при ТНС ООД, може да бъде пусната наново в експлоатация само от същия този орган.

3. Извънредни технически прегледи:

1. при смяна или презаплитане на въжета или презаливане на муфи;
2. при ремонт на металоконструкцията;
3. след аварии и злополуки, причинени от технически неизправности;
4. по обоснована преценка на органите за технически надзор.
Извънредният преглед се извършва от Органът за технически надзор при ТНС ООД и включва проверки и изпитвания в обем, достатъчен да установи техническата изправност и създаването на условия за безопасна експлоатация в зависимост от извършения ремонт или преустройство на въжената линия.


Ред на осъществяване на техническият преглед

След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
Датите за извършване на периодичните технически прегледи се определят от ръководителят на Органът за технически надзор при ТНС ООД и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя на въжените линии или на определеното от него едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред Органът за технически надзор при ТНС ООД.