Тръбопроводи за пара и гореща вода

тръбопроводи за пара и гореща водаЗаявка за регистрация
Заявка за технически преглед

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г.

1. метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 0,6 МРа и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:
2, метални тръбопроводи за транспортиране на гореща вода с температура над 110 °С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100:


Ред на осъществяване на техническият преглед
След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
Датите за извършване на периодичните технически прегледи се определят от ръководителят на Органът за технически надзор при ТНС ООД и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТНС ООД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа тръбопровода или е извършило неговия ремонт или преустройство.


Видове технически прегледи, които се осъществяват 
Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните тръбопроводи за водна пара и гореща вода:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията по чл. 2, т. 1 и т. 3 - 6 ;
2. периодични:
- на съоръженията по чл. 2, т. 5 и 6 - веднъж на 12 месеца;

3. периодични с изпитване на плътност:
а) на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3, 4, 5 и 6 - най-малко веднъж на 8 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;
8. внезапни.
За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 7 ползвателите на тръбопроводите за водна пара и гореща вода са длъжни да отправят писмено заявление до органът за технически надзор при ТНС ООД. Прегледите се извършват във двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6;

Датите за извършване на техническите прегледи се определят от Органът за технически надзор при ТНС ООДи се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва:

1. външен преглед - при всички технически прегледи;
2. вътрешен преглед - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1, т. 2, буква "а", т. 3 , буква "а" (с изключение на тръбопроводите) и т. 4 - 6;
3. изпитване на якост - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и т. 3 - 6 ;
4. проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1

След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 към ТНС ООД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.