Повдигателни съоръжения

Повдигателни съоръженияЗаявка за регистрация
Заявка за технически преглед

Техническия надзор се извършва в съответствие с в съответствие с НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения Приета с ПМС № 174 от 14.07.2006 г., обн., ДВ, бр. 60 от 25.07.2006 г., в сила от 26.08.2006 г., изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г., изм., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм. и доп. бр.73 от 18.10.2010 г.

Повдигателни съоръжения:

2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:
2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2с товароподемност до 5 t включително.
2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
2.6.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
2.6.5. Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения - отменена;
2.6.6. Товарозахващащи приспособления;
2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.6.8. Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;

2.6.9. Окачени кошове за повдигане на хора;


Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от органите за технически надзор в срок 10 работни дни от получаването им.
Когато при проверката по ал. 1 не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие по чл. 64, ал. 2, т. 4, органите за технически надзор регистрират повдигателното съоръжение. Отказът за регистрация се мотивира писмено.


Видове технически прегледи, които се осъществяват 

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните повдигателни съоръжения:

1. първоначални - след първото регистриране;

2. периодични:

а) на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8 - две години след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8, а ако повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 е експлоатирано повече от 16 години - една година след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8;

б) на товарозахващащите приспособления, които не са част от съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 - 12 месеца след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8;

3. периодични със статично и динамично изпитване - на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 7 - 4 години след последния извършен технически преглед по т. 1, 3 - 7;

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от една година;

6. след замяна или ремонт на:

а) носещите конструкции, носещите елементи, механизмите за повдигане, товароподемните куки или ролковите блокове - за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 5 и 7;

б) повдигателния механизъм, носещите въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничителя на скоростта или хващачите - за повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 8;

7. след демонтиране и монтиране на друго работно място - за стационарните или придвижващите се по релсов път повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 3 и за стационарно монтираните повдигателни съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 7 и 8;

8. по искане на ползвателя на повдигателното съоръжение;

9. внезапни.

 

Ред на осъществяване на техническите прегледи

За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1 - 8 ползвателите на повдигателните съоръжения са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, пред които са регистрирали съоръженията. Прегледите се извършват във:

1. двуседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1, 4 - 7;

 

2. шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 2, 3 и 8.


Техническите прегледи се извършват в присъствието на лицето по чл. 55, т. 1 и/или на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение.

След всеки технически преглед органът по чл. 97, т. 2 поставя върху повдигателното съоръжение по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8 близо до табелката на производителя стикер, върху който са записани регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, регистрационният номер на повдигателното съоръжение, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да бъде здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.


При първоначалния технически преглед се извършва:

1. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините - когато такава се изисква;

2. проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с документите по чл. 101, ал. 2 или 3;/документи/

3. проверка за спазване изискванията на глава втора;

4. външен преглед на съоръжението и функционално изпитване на действието на механизмите, електрообзавеждането, защитните елементи и хидравличната система;

5. статично изпитване;

6. динамично изпитване;

7. проверка за съответствието на повдигателното съоръжение с чл. 101, ал. 5 и 6 в случаите по чл. 101, ал. 4.

При първоначалния преглед на повдигателни съоръжения, които са пуснати на пазара в сглобен вид, не се извършва статично и динамично изпитване, ако не са изминали повече от 24 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 101, ал. 2, т. 3.
При техническите прегледи по чл. 108, ал. 1, т. 4 не се извършва статично и динамично изпитване, ако не са изминали повече от 24 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 103, т. 1, буква "г".

 

 

  • (1) Статичното изпитване на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8 се извършва съгласно инструкцията за експлоатация, а за товароподемни кранове - и съгласно т. 3.3.1 от БДС ISO 4310.
  • (2) Ако в инструкцията по ал. 1 няма изисквания за продължителността и товара, статичното изпитване се извършва в продължение на 10 min с товар, превишаващ с 25 на сто товароподемността на съоръженията. Изпитването е успешно, ако не настъпи отпускане на товара или платформата на подвижната работна площадка и не се открият пукнатини, разрушаване на елементи, отлюспване на боя, остатъчни деформации или повреди, които могат да влияят на експлоатационните качества и безопасността на повдигателното съоръжение и които могат да се установят визуално без използване на специализирани уреди.
  • (3) Статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва с товар, превишаващ с 50 на сто товароподемността им.
  • (4) Статичното изпитване на стреловите кранове и на подвижните работни площадки стрелови тип се извършва при най-голям обсег на стрелата, а на подвижните работни площадки конзолен тип - при най-голям обсег на конзолата.
  • (5) Статичното изпитване на повдигателните съоръжения може да се извършва с динамометър вместо с товар.
  • Чл. 114. (1) Динамичното изпитване на съоръженията по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8 се извършва съгласно инструкцията за експлоатация, а за товароподемни кранове - и съгласно т. 3.3.2 на БДС ISO 4310.
  • (2) Ако в инструкцията по ал. 1 няма други изисквания, при динамичното изпитване се проверява работата на механизмите и спирачките с товар, превишаващ с 10 на сто товароподемността им, като неколкократно се извършва повдигане, спускане и придвижване на товара. Изпитването е успешно, ако не се получат повреди на механизмите, а задвижването и спирачките функционират в съответствие с определените режими на работа.