Котли

КотелЗаявка за регистрация
Заявка за технически преглед

Съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г.


Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
2.1.1.  Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
2.1.2.  Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително

- парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
б) с налягане до 0,05 МРа включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
- водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;
 
Ползвателите на стационарни котли с мощност над 116,3 kW са длъжни след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред избран от тях органи за технически надзор.


Видове технически прегледи, които се осъществяват 

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на съоръженията под налягане:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;
2. периодични - най-малко веднъж на 4 години;
3. периодични с изпитване на якост: - най-малко веднъж на 8 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;
8. внезапни.


Ред на осъществяване на технически прегледи

След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
Датите за извършване на периодичните технически прегледи се определят от Ръководителят на Органът за технически надзор при ТНС ООД и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТНС ООД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа котела с или е извършило неговия ремонт или преустройство.

След всеки технически преглед органът по чл. 253, т. 2 ТНС ООД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.