Асансьори

АсансьорЗаявление за регистрация и/или технически преглед

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори приета с ПМС № 75 от 01.04.2003 г.Обн. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.70 от 29 Август 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

Обхват
-    асансьори, предназначени за постоянно обслужване на сгради и строителни съоръжения,
-    и за малки товарни асансьори.

Асансьори и подемници:
Асансьори в жилищни сгради.
Товарни асансьори.
Товарни платформени асансьори


Регистриране на асансьори.

Ползвателите на асансьори са длъжни преди пускането им в постоянна експлоатация да ги регистрират пред Органът за технически надзор при ТНС ООД.

Регистрирането на асансьори се извършва по писмено заявление на ползвателите им.
Заявлението за регистриране и представените документи се проверяват от Органът за технически надзор при ТНС ООД в срок 10 работни дни от получаването им.

Когато при проверката не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на декларацията за съответствие, Органът за технически надзор при ТНС ООД регистрира асансьора.. Отказът за регистрация се мотивира от ръководителя на Органът за технически надзор при ТНС ООД писмено.


Видове технически прегледи, които се осъществяват

Органът за технически надзор при ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните асансьори:

1. първоначални - след регистрирането им;
2. периодични - най-малко веднъж на 12 месеца;
3. след преустройство;
4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;
5. след замяна или ремонт на някои от следните елементи: повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта и хващачи;
6. след аварии или злополуки;
7. внезапни;
8. по искане на ползвателя на асансьора.

Техническите прегледи на асансьорите : първоначални , след преустройство, след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца, след замяна или ремонт на някои от следните елементи: повдигателен механизъм, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта и хващачи или по искане на ползвателя на асансьора се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от Органът за технически надзор при ТНС ООД, пред който асансьорите са регистрирани.

Техническите прегледи от Органът за технически надзор при ТНС ООД се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство.

Лицето, което поддържа асансьора или е извършило неговия ремонт или преустройство, е длъжно да осигури правоспособен персонал, средства за измерване, контролни тежести и електрическа енергия за извършване на техническите прегледи.

След всеки технически преглед органът по чл. 18, т. 2 поставя в кабината на асансьора стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.


Ред на осъществяване на техническият преглед

След отправяне на писмено заявление до Органът за технически надзор при ТНС ООД, който е регистрирал съоръженията , прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.

При техническите прегледи се извършват:
1. проверка за съответствието на асансьора със следните документи :

  • технически данни и характеристики на асансьора, съставните му части и предпазните му устройства;
  • монтажни чертежи и изчисления на асансьора с необходимите разрези и проекции на шахтата и машинното помещение и с разположените в тях съставни части и апарати, схема на окачване на кабината и противотежестта, чертежи на безопасните разстояния в горната и долната част на шахтата, подходите и входовете на шахтата, машинното и ролковото помещение;
  • принципна електрическа и хидравлична схема с опис на елементите им и описание на действието им, включително на предпазните устройства;
  • монтажна електрическа схема на електрозахранването на машинното и ролковото помещение и шахтата с означение на защитното зануляване и посочване вида на проводниците;
  • инструкции за експлоатация и ремонт;
  • декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в приложимите за асансьора наредби по чл. 7 ЗТИП.


2. проверка за наличието на маркировка за съответствие на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП;
3. външен оглед;
4. изпитвания съгласно БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви "d", "g" - "l" и "n", БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, букви "f" - "o", "q" - "v" и "у" и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, букви "d", "g" - "s" и "u";

(2) При техническите прегледи на електрическите асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:
1. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, букви "d" и "h", т. 1, второ тире, се извършват със 110 % номинален товар в кабината;
2. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 1 и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "j" се извършват с кабина без товар;
3. БДС EN 81-1+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 2 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(3) При техническите прегледи на хидравличните асансьори, пуснати на пазара до 2 юни 2003 г., изпитванията по ал. 1, т. 4 съгласно:
1. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "t" и БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "q" се извършват при налягане, съответстващо на 150 % от налягането при пълно натоварване;
2. БДС EN 81-3:2003, приложение D.2, буква "j" и БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "h", т. 1 и буква "j", т. 1 се извършват с кабина без товар;
3. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "h", т. 2 се извършват с кабина без товар, когато площта на кабината съответства на таблица 1.1 на стандарта, а когато площта на кабината е по-голяма от посочената в таблица 1.1 на стандарта - изпитванията се извършват с кабина, натоварена с номинален товар;
4. БДС EN 81-2+АС:2003, приложение D.2, буква "j", т. 2 и буква "m", т. 1 се извършват с кабина, натоварена с номинален товар.

(4) При прегледите по чл. 24, ал. 1, т. 1 не се извършват изпитванията по ал. 1, т. 4, ако не са изминали повече от 12 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 20, ал. 3, т. 7 и ако при външния оглед не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 20, ал. 3.

След извършване на първоначалния технически преглед органите за технически надзор издават акт за първоначален технически преглед, който предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания;
2. заключение за годността на асансьора за безопасна експлоатация;
3. срока за извършване на периодичен преглед.