Ацетиленови уредби

Ацетиленови уредбиЗаявка за регистрация
Заявка за технически преглед

Техническия надзор се извършва в съответствие с НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА АЦЕТИЛЕНОВИ УРЕДБИ В сила от 28.08.2001 г. Приета с ПМС № 187 от 12.07.2001 г. Обн. ДВ. бр.66 от 27 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.115 от 10 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.85 от 20 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г.

Ацетиленови инсталации по смисъла на наредбата са:
1. ацетиленови генераторни станции;
2. преносими ацетиленови генератори;
3. ацетиленови бутилкови инсталации;
4. пълначни станции за ацетиленови бутилки.

Съоръжения към ацетиленовите инсталации по смисъла на наредбата са:
1. ацетиленопроводи;
2. предпазни устройства за ацетилен;
3. маркучи за ацетилен;
4. горелки и резачи, работещи с ацетилен.


Регистриране на ацетиленови уредби.
Ползвателите на ацетиленовите инсталации и ацетиленопроводите към тях са длъжни в 10-дневен срок след монтирането им, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.
Ползвателите на ацетиленови инсталации и ацетиленопроводите към тях, които подлежат на технически надзор от органа по чл. 277, ал. 1, т. 2, са длъжни да ги регистрират пред избран от тях орган.


Видове технически прегледи, които се осъществяват 
Орган за технически надзор към ТНС ООД извършва следните технически прегледи на регистрираните ацетиленови инсталации и ацетиленопроводите към тях
1. първоначални - след регистрирането им;
2. периодични - най-малко веднъж на 3 години;
3. периодични с хидравлично изпитване - най-малко веднъж на 6 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от една година;
6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
7. след демонтиране и монтиране на ново място;
8. по искане на ползвателя на ацетиленовата инсталация.

За извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 1, 4 - 8 ползвателите на ацетиленовите инсталации са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали инсталациите. Прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаване на заявлението.


Ред на осъществяване на технически прегледи
След отправяне на писмено заявление до Орган за технически надзор към ТНС ООД, прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
При първоначалния технически преглед се извършва:
1. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП;
2. проверка за съответствието на ацетиленовата инсталация и ацетиленопроводите към нея с документите по чл. 286, ал. 2 или 3;
3. вътрешен и/или външен оглед;
4. изпитвания съгласно глава пета.

Не се извършват изпитвания по ал. 1, т. 4 на ацетиленови инсталации, които са пуснати на пазара в сглобен вид, ако не са изминали повече от 12 месеца от датата на издаване на декларацията за съответствие по чл. 286, ал. 2, т. 4 и ако при огледите по ал. 1, т. 3 не се установят повреди или неизправности.

Датите за извършване на периодичните технически прегледи се определят от Орган за технически надзор към ТНС ООД и се съобщават най-малко 10 дни предварително на ползвателя на съоръженията.
Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя на ацетиленовите уредби или на определено от него едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията и да го представляват пред Орган за технически надзор към ТНС ООД.
След извършване на първоначален технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга по чл. 286, ал. 2, т. 1, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:
1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;
2. заключение за годността на ацетиленовата инсталация за безопасна експлоатация;
3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за ацетиленови инсталации, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;
4. срока за извършване на периодичен технически преглед.