За нас

За нас

Ние в Технад изпитваме съоръженията с повишена опасност съвестно и така предаваме повече стойност на човешкия живот.

Но това не е всичко -  за да гарантираме здравето и живота на нашите клиенти, ние в Технад поддържаме Застрахователна полица за гражданска отговорост  за покриване на причинени вреди във връзка с дейността си.

 

Технически надзор и сертификация ООД притежава Лицензия №630/15.06.2010 г. , съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на следните съоръженията с повишена опасност:

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.


2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
2.2.1.2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции - отменено;
2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;
2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас2 по ADR или RID. 

 

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.


2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:
2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
2.4.1.3. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:
2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.2.2. Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ.
2.4.3. Газови уреди.


2.5. Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.


2.6.  Повдигателни съоръжения:
2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:
2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2с товароподемност до 5 t включително.
2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
2.6.4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
2.6.5. Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения - отменена;
2.6.6. Товарозахващащи приспособления;
2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.6.8. Строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради;

2.6.9. Окачени кошове за повдигане на хора;


2.7. Асансьори:
2.7.1. Асансьори в жилищни сгради.
2.7.2. Малки товарни асансьори.
2.7.3. Товарни платформени асансьори - отменени;
2.7.4. Строителни товаро -пътнически подемници - отменени


2.8. Въжени линии и ски - влекове:
2.8.1. Висящи товарни въжени линии.
2.8.2. Ски - влекове.