Новини

ТЕХНАД извършва първоначални и периодични прегледи на газови уреди и газови бутилкови инсталации. 19.08.2013 ТЕХНАД най-малко веднъж на 12 месеца извършва външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения - газови ...Прочети повече
Стартира приемът на документи по проект „Аз мога повече” 08.10.2012 От  15 октомври 2012 г., във всички бюра по труда в страната стартира приемът на документи по проект „Аз мога ...Прочети повече
Важно за желаещите да се обучават - "Аз мога повече" /обучението с ваучери/ стартира отново. 19.09.2012 ЦПО към „Технически надзор и сертификация” ООД е одобрен от Агенцията по заетостта доставчик на обучение и по продължението на ...Прочети повече
Архив на новините

ЦПО към ТЕХНАД организира курс по ЗБУТ

18.05.2011

ЦПО към „ТЕХНАД” ООД организира еднодневен курс за
„Длъжностно лице по здраве и безопасност”,
на 20.05.2011 от 10 часа в малката конферентна зала на хотел Железник, град Стара Загора
съгласно:
-НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите,
свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове. В чл.3 са посочени
изискванията към тези лица, чието наличие се доказва при първоначално вписване в
Регистъра и се потвърждава ежегодно.
-Чл. 7, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, длъжностните лица по ЗБУТ
обучението се провежда „не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-
малка от 6 учебни часа”
-Наредба 2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на СМР.
-Наредба №3/19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на
здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.
-Утвърдена учебна програма за Длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение
и се доказва с Удостоверение за завършен курс.

 

За повече информация - изтеглете покана и програма